GÖRMÜŞÜZ – Veysel ÖKSÜZ

Yahya Kemal merhum bu şiiri, Urfalı Şair Nâbi’nin görmüşüz redifli şiirine tanzir(benzer) olarak yazmıştır. Veysel ÖKSÜZ merhumda Yahya Kemal’in tanzirine bu tahmisi (beyitleri beşleme) yazmıştır.

Rengi yâkut, lemsi âteş gonce femler görmüşüz
Yâre dert, ağyâre dermân çok sanemler görmüşüz
Mest olur yâdıyla yârân, özge demler görmüşüz
Hayli şeb encümden efzûn câm-u cemler görmüşüz
Bezm-i meyden sonra subh-i muhteşemler görmüşüz

Seyre dalmış gül görüp gülşende lâl olmuş hezâr
Besteler nakletti hûblar meclisinden rûzigâr
Teşnedir bir lâhza ayrılmaz çemenden cûy-i bâr
Hüsn-ü aşk iklîminin feyziyle sermest-i bahâr
Reng-ü bûy eksilmeyen bâğ-ı iremler görmüşüz

Binde birdir şimdi dilden yâr için zâr eyleyen
Kendisin inkâr eder hep aşkı inkâr eyleyen
Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen
Meyle Hâfız, neyle Mevlânâ’yı tezkâr eyleyen
Pür-terennüm kişver-i Rûm ü Acemler görmüşüz

Duymuşuz gurbette sessiz canhırâş feryâdlar
Çâresizlikden içip berbâd olan âbâdlar
Zâhiren şen, bâtınen âh eyleyen nâ-şâdlar
Şûh Şîrinler yüzünden dağ delen Ferhâdlar
Aslıhanlardan yanan âşık Keremler görmüşüz

Gül figân eylerse âşık andelîb olmaz mı lâl
Keşf-i esrâr eylemek ey dil mehabbetsiz muhâl
Aşkı anlatmazsa Öksüz, bunca tahmîs kîl ü kâl
Zikre lâyık bahsi ancak zevkıdır ömrün Kemâl
Gerçi tâli’den nihâyetsiz sitemler görmüşüz

Veysel ÖKSÜZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir